Z jakich elementów składa się projekt budowlany?

projekt budowlany

Pierwszym etapem każdego projektu budowlanego jest dokładna inwentaryzacja terenu, na którym planowana jest realizacja inwestycji. Inwentaryzacja powinna obejmować pomiary geodezyjne, analizę warunków gruntowych, a także ocenę uwarunkowań prawnych i administracyjnych.

Kiedy już dokładnie poznamy teren, przyszedł czas na opracowanie koncepcji architektonicznej. Na tym etapie inwestor współpracuje z architektem, aby ustalić ogólne założenia dotyczące funkcji, formy i stylu przyszłej inwestycji. Ważnym elementem tego procesu jest analiza potrzeb użytkowania obiektu oraz ustalenie jego przeznaczenia.

Na podstawie koncepcji architektonicznej biuro projektowe tworzy projekt funkcjonalno-użytkowy. Jest to szczegółowy dokument, w którym określa się rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń, ich wielkość oraz funkcje. Projekt funkcjonalno-użytkowy musi uwzględniać wszystkie przepisy prawa budowlanego, a także bieżące potrzeby inwestora i przyszłych użytkowników.

Co zawiera projekt budowlany?

Gdy projekt funkcjonalno-użytkowy zostanie zaakceptowany przez inwestora, przystępuje się do opracowania projektu budowlanego. W jego ramach należy opracować szereg dokumentów, takich jak:
  • Rysunki techniczne – przedstawiające plany poszczególnych pięter, przekroje, elewacje oraz inne elementy konstrukcyjne,
  • Specyfikacje techniczne – opisujące materiały, które zostaną użyte podczas budowy oraz sposób ich montażu,
  • Obliczenia statyczne – pozwalające na ocenę konstrukcji obiektu pod kątem wytrzymałości, stateczności oraz kwestii dotyczących bezpieczeństwa użytkowania.
Wszystkie elementy projektu budowlanego muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i normami technicznymi. Osobną część stanowi projekt instalacji, który składa się z projektu instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnych. Oprócz tego projekt budowlany zawiera projekt zagospodarowania działki.