Co to jest pozwolenie wodnoprawne i kiedy należy je uzyskać?

znak zapytaniaPozwolenie wodnoprawne to decyzja administracyjna wydawana przez właściwy organ wodnoprawny, która reguluje sposób korzystania z wód przez osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Pozwolenie określa warunki, na jakich można prowadzić działalność związaną z poborem, odprowadzaniem czy przesyłaniem wody, a także wprowadzaniem substancji do wód lub do ziemi.

KIEDY NALEŻY UZYSKAĆ POZWOLENIE WODNOPRAWNE?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane w przypadku realizacji przedsięwzięć, które mogą wpłynąć na stan wód, ich ilość czy jakość. W przypadku budownictwa indywidualnego należy je uzyskać między innymi w sytuacjach takich, jak budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. Pozwolenie wodnoprawne konieczne jest również w przypadku budowy obiektów hydrotechnicznych, poboru wody ze źródeł powierzchniowych i podziemnych, odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz wprowadzania ciepła do wód. Pozwolenie to wymagane jest również m. in. w przypadku budowy murów oporowych, bulwarów, nabrzeży, pomostów i przystani

Warto zaznaczyć, że nie we wszystkich przypadkach konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Istnieją bowiem określone wyjątki, takie jak pobór wody do celów własnych gospodarstw domowych czy rolniczych, o ile nie przekracza on określonych limitów.

PROCEDURA UZYSKANIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Aby uzyskać pozwolenie wodnoprawne, należy złożyć wniosek do właściwego organu wodnoprawnego. Takimi formalnościami zajmuje się nasze biuro projektowe w Gliwicach. Wniosek powinien zawierać między innymi dane wnioskodawcy, opis planowanego przedsięwzięcia oraz informacje o jego lokalizacji. Dodatkowo, może być wymagane załączenie dokumentacji technicznej oraz innych niezbędnych załączników, takich jak ocena oddziaływania na środowisko czy uzgodnienia z innymi organami.

Organ wodnoprawny rozpatruje wniosek i może wydać pozwolenie wodnoprawne, jeśli uzna, że przedsięwzięcie nie narusza przepisów prawa wodnego oraz nie zagraża równowadze ekosystemów wodnych. Pozwolenie może być wydane na czas oznaczony lub nieoznaczony, a także może zawierać warunki dotyczące m.in. monitorowania czy rekultywacji terenu po zakończeniu przedsięwzięcia. 

Niektóre przedsięwzięcia, takie choćby, jak budowa studni do poboru wód podziemnych o głębokości 30m., wymagają uzyskania zarówno pozwolenia wodnoprawnego, jak i pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 388 ust. 2 ustawy Prawo wodne, wydanie pozwolenia wodnoprawnego lub przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego musi nastąpić przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.

W związku z tym, aby uniknąć negatywnych konsekwencji prawnych oraz dbać o odpowiednie gospodarowanie zasobami wodnymi, należy pamiętać o konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego przed rozpoczęciem działań mogących wpłynąć na stan wód.