Jakie roboty budowalne wymagają zgłoszenia?

budowa domu

Przed rozpoczęciem niektórych robót budowlanych, konieczne jest zgłoszenie prac odpowiednim organom administracji. W związku z tym warto wiedzieć, jakie roboty budowlane podlegają obowiązkowi zgłoszenia oraz jakie procedury należy spełnić, aby uniknąć nieporozumień i problemów prawnych. W niniejszym artykule omówimy zagadnienia związane z tym tematem.

ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJĄCE ZGŁOSZENIA

Zgodnie z polskim prawem budowlanym, roboty budowlane, które wymagają zgłoszenia, można podzielić na dwie główne kategorie. Pierwsza obejmuje prace związane z budową nowych obiektów lub rozbudową istniejących. Druga kategoria dotyczy robót związanych z remontami, przebudową i zmianą sposobu użytkowania obiektów.

BUDOWA NOWYCH OBIEKTÓW I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCYCH

W przypadku budowy nowych obiektów lub rozbudowy istniejących zgłoszenie jest wymagane dla takich robót jak np. wznoszenie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, garaży czy też budowy przydomowych ogrodzeń. Ponadto zgłaszaniu podlegają również prace związane z montażem konstrukcji reklamowych czy też budową obiektów małej architektury, takich jak altany, wiaty czy zadaszenia. W niektórych sytuacjach niezbędny jest projekt, który może opracować nasze biuro projektowe z Gliwic.

REMONTY, PRZEBUDOWY I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA

W przypadku robót związanych z remontami, przebudową czy zmianą sposobu użytkowania obiektów, zgłoszenie jest konieczne w sytuacji, gdy planowane prace wpłyną na konstrukcję budynku, jego wygląd czy funkcjonowanie. Przykłady takich robót to np. zmiana układu pomieszczeń wewnątrz budynku, montaż nowego dachu czy też wymiana elewacji.

PROCEDURA ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Aby zgłosić planowane roboty budowlane, należy złożyć odpowiednie dokumenty w starostwie powiatowym lub urzędzie gminy, w zależności od rodzaju inwestycji. W przypadku budowy nowych obiektów lub rozbudowy istniejących, wymagane dokumenty to m.in. projekt budowlany, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością oraz zaświadczenie o zapewnieniu dostępu do mediów.

W przypadku robót remontowych, przebudowy czy zmiany sposobu użytkowania obiektów, oprócz wyżej wymienionych dokumentów, może być również konieczne przedłożenie opinii konserwatora zabytków lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.