Z jakich elementów składa się projekt budowlany?

makieta domkuPierwszym etapem każdego projektu budowlanego jest dokładna inwentaryzacja terenu, na którym planowana jest realizacja inwestycji. Inwentaryzacja powinna obejmować pomiary geodezyjne, analizę warunków gruntowych, a także ocenę uwarunkowań prawnych i administracyjnych.

Kiedy już dokładnie poznamy teren, przyszedł czas na opracowanie koncepcji architektonicznej. Na tym etapie inwestor współpracuje z architektem, aby ustalić ogólne założenia dotyczące funkcji, formy i stylu przyszłej inwestycji. Ważnym elementem tego procesu jest analiza potrzeb użytkowania obiektu oraz ustalenie jego przeznaczenia.

Na podstawie koncepcji architektonicznej biuro projektowe tworzy projekt funkcjonalno-użytkowy. Jest to szczegółowy dokument, w którym określa się rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń, ich wielkość oraz funkcje. Projekt funkcjonalno-użytkowy musi uwzględniać wszystkie przepisy prawa budowlanego, a także bieżące potrzeby inwestora i przyszłych użytkowników.

CO ZAWIERA PROJEKT BUDOWLANY?

Gdy projekt funkcjonalno-użytkowy zostanie zaakceptowany przez inwestora, przystępuje się do opracowania projektu budowlanego. W jego ramach należy opracować szereg dokumentów, takich jak:
  • Rysunki techniczne – przedstawiające plany poszczególnych pięter, przekroje, elewacje oraz inne elementy konstrukcyjne,
  • Specyfikacje techniczne – opisujące materiały, które zostaną użyte podczas budowy oraz sposób ich montażu,
  • Obliczenia statyczne – pozwalające na ocenę konstrukcji obiektu pod kątem wytrzymałości, stateczności oraz kwestii dotyczących bezpieczeństwa użytkowania.
Wszystkie elementy projektu budowlanego muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i normami technicznymi. Osobną część stanowi projekt instalacji, który składa się z projektu instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnych. Oprócz tego projekt budowlany zawiera projekt zagospodarowania działki.